Varnhems kloster grundades på Sverker den äldres tid omkring år 1150 när abbot Henrik och hans cisterciensmunkar från Alvastra kloster fick mark skänkt till sig av en kvinna vid namn Sigrid. Mycket mark med skog och åkermark, rikligt med såväl byggnadsmaterial och rinnande vatten och fiske att tillgå.
Detta var den tid då Sverker den äldre styrde men många medeltidskungar har bidragit till kyrkan och ligger begravda här, Stockholms grundare Birger Jarl, och kungarna i den erikska ätten Knut Eriksson, Erik Knutsson, Erik läspe och halte Eriksson och Inge den äldre, plus en mängd riksråd och riddare.
1234 eldhärjades kyrkan och hela anläggningen, endast långväggarna och pelarna med valvbågar är kvar sen före branden och nu byggs kyrkan på Birger Jarls initiativ upp igen till landets största munkkloster.
Vid tiden för Gustav Vasas indragning av kloster 1527 ägde klostret 262 gårdar runt om mellansverige. År 1533 avträdde Varnhems siste abbot förvaltningen och den 400-åriga kloster-eran tog sitt slut.
Anläggningen drabbades 1566 av danska arméns plundringar under det Nordiska sjuårskriget. Den historieintresserade Johan III vidtog 1574 om åtgärder för att rädda byggnaderna och även drottning Kristina lät laga t ex taket.
1647 förlänade drottning Kristina kyrkan till Magnus Gabriel De la Gardie som restaurerade kyrkan och inrättade gravkor för sin familj samt inredde med barockinredning, det yttre strävpelarsystemet och det höga tornet.

Texterna om Varnhem baseras på information från webben och Varnhems klosters broschyr, förf: Jan O M Karlsson och Ragnar Sigsjö. Kyrkan är öppen för allmänheten på sommarhalvåret och väl värd ett besök.

På en kulle 150 m sydost om klosterkyrkan låg det redan på 1000-talet en kyrka som sommaren 1005 börjat grävas ut, mer information på Västergötlands museums hemsida: www.skaramus.se. Eller klicka på länkgubben längst till höger.


Varnhem monastery was founded around year 1150 when abbot Henrik and his cistercian monks from Alvastra Monastery was given land by a women with name Sigrid. Much land with much wood and arable land, plenty of building material and running water and fishing.
At this time Sverker the older ruled but many medieval kings has contributed to the monastery and lie buried here: the founder of Stockholm Birger Jarl, kings from the Erik family: Knut Eriksson, Erik Knutsson, Erik the lisp and lame Eriksson and Inge the older, plus several councellors and knights with ladies.
Year 1234 the whole installation including the church was destroyed by fire, only the long walls, the pillars with the arches manege the fire and now the church is rebuilt on initiative of Birger Jarl, the founder of Stockholm, and it gets even bigger, the biggest monastery in Sweden.
At the time for Gustav Vasa's retraction to the Crown the monastery possessed 262 country estates. Year 1533 the last abbot resigned and the 400-year old monastery era ended.
1566 the Danes looted Varnhem during the Nordic seven-years war. King Johan III took year 1574 action to restaurate the church and also Queen Kristina repaired the roof.
1647 Queen Kristina gave Varnhem to Magnus Gabriel De la Gardie that repaired the church and made a chapel for his family, he also decorated with baroque interior, added the outer pillar supporting system and the high tower.

On a hill 150 meter south-east the monastery was another church already in the 11th century, that hill are archaeologists digging out the summer 2005. The church are open for the public in summertime and well worthy a visit.

Tillbaka / Back